Compliant Forms

FULLS DE RECLAMACIONS I QUEIXES
HOJAS DE RECLAMACIONES Y QUEJAS

Este establecimiento dispone de Hojas de Reclamaciones oficiales, a
disposición de los clientes.

Aquest establiment disposa de Fulls de reclamació oficials, a disposició dels
clients.

In this establishment there are available official Complaint forms for the use of
the clients.

In diesem Betrieb stehen den Gästen vorschrisftmsässige und kostenloese
Beschwerdeblätter zur Verfügung.

Dans cet établissement, des feuilles de reclamation reglamentaires sont à la
disposition de les Clients.
__________________________________________________________________________________________
Termini de presentació de la queixa o reclamació: 3 mesos, comptadors des de la data en la qual es
van produir els fets i que motiven la queixa.
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de
regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de
regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears (arts. 149 a 156).
__________________________________

Plazo de presentación de las queja o reclamación: 3 meses, a contar desde la fecha en la cual se
produjeron los hechos y que motivan la queja.
Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en materia
turística; de regulación de órganos asesores, de coordinación y de cooperación del Gobierno de las
Illes Balears, y de regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos, dictado
en desarrollo de la Ley 8/2012, del turismo de las Illes Balears (arts. 149 a 156).

COMING SOON